ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Loading...

ตรวจผลการสอบคัดเลือก


เลขประจำตัวผู้สอบ(8หลัก)
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ
ชื่อภาษาไทยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาไทย
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวผู้สอบ
โรงเรียน
จังหวัด
ผลการสอบคัดเลือก
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
 1. การยืนยันสิทธิ์

  นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเป็นตัวจริงทุกคนส่งแบบตอบรับการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อยืนยันสิทธิ์และการมามอบตัว หรือเพื่อยืนยันการขอสละสิทธิ์ ไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเร็วที่สุดทางอีเมล์ admission@mwit.ac.th กรณีไม่สะดวกส่งแบบตอบรับฯ ทางอีเมล์ สามารถส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2826 7153 ทั้งนี้เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบเอกสารได้ กรุณาโทรศัพท์แจ้งมาที่หมายเลข 0 2826 7154 หลังจากส่งโทรสารแล้ว

  ทั้งนี้นักเรียนต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  นักเรียนที่ไม่ส่งแบบตอบรับดังกล่าวภายในวันที่กำหนด โรงเรียนฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 2. การมอบตัว

  นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ ตามข้อ 1. ให้มามอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเอกสารประกอบการมอบตัวได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th นักเรียนต้องนำใบรับรองแพทย์และใบรายงานผลการเอกซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในหอพักได้ มาส่งในวันมอบตัวด้วย

  นักเรียนที่ไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 3. เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

  แบบตอบรับการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่สอบผ่านตัวจริง รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัว ใบมอบตัวนักเรียน สัญญาการเป็นนักเรียน ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ใบสั่งซื้อสินค้าร้านค้าสมาคมผู้ปกครองและครู การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

การเรียกนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

กรณีมีนักเรียนผ่านคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะดำเนินการแจ้งนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเป็นตัวสำรองทางจดหมายและโทรศัพท์ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับโรงเรียน ให้มามอบตัวตามลำดับที่แจ้งในประกาศฯ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศเรื่องการขอข้อมูลคะแนนผลการสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง